Ogólne cele działania SU


 1. Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy w ramach realizacji poszczególnych zadań.
 2. Kształtowanie demokratycznych form współżycia i wzajemnego wspierania się
  (liczenia się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, podporządkowanie się interesom zbiorowym).
 3. Przygotowanie do kształcenia odpowiednich postaw obywatelskich oraz udziału w różnych formach zarządzania.
 4. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 7. Dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych.
 8. Promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnych imprezach kulturalnych i akcjach charytatywnych.

Skład Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 5 w Grudziądzu w roku szkolnym 2018/19
Przewodnicząca - -------------

Zastępca - ----------
Skarbnik - ----------
Protokolant - ----------
Członkowie:

 1. ----------
 2. ----------
 3. ----------

Ogólne zadania SU realizowane w trakcje całego roku szkolnego

 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy
 2. Przydział zadań do poszczególnych sekcji
 3. Redagowanie gabloty ogłoszeń SU
 4. Współorganizowanie strony internetowej szkoły
 5. Informowanie SU o decyzjach Rady Pedagogicznej dotyczącej uczniów oraz informowanie Rady Pedagogicznej o potrzebach społeczności uczniowskiej
 6. Składanie życzeń z różnych okazji
 7. Promowanie szkoły w lokalnej prasie
 8. Zbierania puszek aluminiowych, makulatury, płyt i baterii
 9. Wspomaganie finansowe działalności różnych fundacji
 10. Redagowanie listy dyżurnych szatni i uaktualnienie regulaminu dyżurnego
 11. Prowadzenie apeli porządkowych i podsumowujących